مقدمه :
نظربه مصرف بالاي نان دركشور وعدم توفيق دركاهش آن ازسرانه مصرف درحال حاضر با توجه به فرهنگ ، عادت و سازگاري مردم ، تنها راه ممكن براي برنامه ريزان كاهش مصرف سرانه گندم بهبود وضعيت كيفي پروسه تبديل گندم به نان ( كه در نها يت موجب كا هش ضايعات و كا هش مصرف سرانه گندم را سبب ميشود) مي با شد مرحله تبديل گندم به آرد در كا رخا نجات آرد سا زي مهمترين وبحرا ني ترين گلوگا ه بحسا ب مي آيد كه بنظرپرداختن به اين موضوع ورفع ويا حدا قل ، كم كردن مشكلات اين مرحله كمك شا يا ني درجهت بهبود وضعيت كيفي وكمي نا ن استحصا لي را دربرخواهد داشت دراين راستا همكاري وزرات جهاد كشاورزي درارائه ارقام منا سب گندم براي پخت نان نيز يكي از راههاي مهم كا هش ضايعات و كاهش سرانه مصرف گندم مي با شد كه فعلاً در اين بخش فقط به ارائه راهكا رهاي اصلاح پروسه تبديل گندم به آرد در كا رخا نجات آردسا زي اشا ره مي شود .


راهكاراول : طرح مختارنمودن متصديا ن نا نوايي درانتخاب كارخا نجات آردسا زي جهت تحويل آ رد مصرفي خوشا ن


دراين فرضيه با هماهنگي مسئولين استاني به متصد يا ن نا نوايي اجازه دا ده مي شود راساً نسبت به ا نتخاب كا رخا نه آرد ودريا فت آرد باكيفيت مناسب كه نها يتاً نا ن با كيفيت را نتيجه خواهد داد ا قدام نمايند اين امرموجب رقابت كا رخا نجات آرد سا زي جهت توليد آرد با كيفيت ازطريق اصلاح ما شين آ لات وكنترل عملكرد كا رخا نه و درجهت با لا بردن وجلب نظرمتصديا ن نا نوا يي خواهد شد .

(معمولاً نانوايان علت پايين بودن كيفيت نان راپايين بودن آرد استحصالي كارخانجات آردسازي وكارخانجات آردسازي علت راپايين بودن كيفيت گندم مطرح مي نمايند .)


راهكاردوم :طرح تقليل فاصله زماني حسابرسي وتوزين كارخانجات آردسازي ازيكسال به چهارماه درسال.

معمولاً شنيده مي شود كه تعدادي ازكارخا نجات آردسازي مرتكب فروش غيرقا نوني گندم وآرد ميشوند واز طرف ديگردرتوزين وحسابرسي پايان سال كارخانه آرد سازي متوجه كسريهاي هنگفت كارخانجات ميشويم كه وصول بهاء كسريهاي كارخانجات ازمحل دستمزد آسيا باني حتي يكسا ل نيزبطور مي ا نجا مد ، به عبارت ديگر ميليونها تومان پول دولت بدون بهره وتضمين به مدت دوسال دراختيارمديران كارخانجات قرارميگيرد با اعمال طرح حسابرسي وتوزين كارخانجات آردسازي ازيكسال به چهارماه ،عملكرد كارخانجات آردسازي رابجاي يكسال درپايان هرچهارماه حسابرسي نموده وبهاء كسريهاي حاصله رانيزحداكثر درچهارماهه دوم وصول ومتذكر مي شويم چنانچه درچهارماهه دوم وسوم مرتكب كسري شوند بعنوان كسري غيرمجازوبا سوء نيت به تعزيرات ويژه گندم،آردونان معرفي خواهند شد اين اقدام انگيزه كسريهاي عمدي رابه حداقل خواهند رساند .

راهكارسوم : الزام كارخانجات جهت احداث انبارهاي ذخيره سازي .

اصولاً بايد هركارخانه اي به تناسب نوع فعاليتش جهت نگهداري مواداوليه خود فضاي مناسب ذخيره سازي داشته باشد ، متاسفانه بعضاً كارخانجات آرد سازي عليرغم ارائه تعهد نسبت به احداث انباراقدام ننموده اند ونتيجتاً شركتهاي غله وخدمات بازرگاني مناطق كشورانباردار كارخانجات آردسازي شده وسالانه ميلياردها ريال متحمل هزينه هاي جابجايي بي مورد گندم مي باشد .

لذا :

1- ازيكطرف طي بخشنامه اي به كارخانجات آردسازي اعلام شود چنانچه نسبت به احداث انبارذخيره سازي اقدام ننمايند شركت بازرگاني دولتي ايران ( شركت هاي غله وخدمات بازرگاني مناطق) همكاري خود رابا آن كارخانه قطع خواهد نمود .

2- ازطرف ديگرضمن طرح موضوع درجلسه كارگروه اشتغال وسرمايه گذاري استان مربوطه ، نسبت به تصويب تسهيلات بانكي براي احداث انبارمناسب ذخيره سازي دركارخانجات آردسازي اقدام شود جنبه هاي مثبت اين طرح صرفه جويي ميلياردي در حذف حمل ونقل هاي زائد وبي مورد و شكسته شدن صف طولاني كاميونها در فصل خريد گندم و به طبع آن پايين آمدن نرخ كرايه هاي حمل ، جلوگيري ازاستهلاك سيلوها ، هزينه هاي كلان تخليه ، بارگيري گندمها درسيلوها،هزينه نگهداري تقليل ضايعات و ... مي باشد .


راهكارچهارم : اصلاح تكنولوژي .

بعضاً ماشين آلات كارخانجات آرد سازي مربوط به تكنولوژي حداقل 50 سال پيش و معمولاً ساخت شوروي سابق مي باشد كه كيفيت آردهاي توليدي چنين ماشين آلاتي درمقايسه با ماشين آلات روزاروپا بسيارپايين مي باشد لذا بهتراست ضمن تشكيل جلسه اي با حضور مسئولين ذيربط و نمايندگان كارخانجات آرد سازي نسبت به ملزم نمودن كارخانجات براي جايگزيني ماشين آلات پيشرفته اقدام شود ضمناً طي صورتجلسه اي اعلام گردد درصورت وجود متقاضي براي احداث كارخانه آردسازي با ماشين آلات پيشرفته اروپايي ، شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه مربوطه آمادگي تامين سهميه گندم متقاضي را خواهد داشت ، پيش بيني مي شود مديران كارخانجات آردسازي به لحاظ جلوگيري از ورود رقيب جديد به بازارتوليد آرد استان خود راساً بتدريج نسبت به جايگزيني ماشين آلات اقدام نمايند.

براي جايگزيني ماشين آلات پيشرفته جذب سرمايه گذاري خارجي يكي از راهكارهاي مطلوب و پيشنهادي براي دست اندركاران اين امر مي باشد .

تاثيرات راهكارهاي صدرا لذكربر توسعه بازرگاني خارجي

با اصلاح ساختار تبديل گندم به آرد دركارخانجات آردسازي واطمينان ازتوليد آرد، با كيفيت مناسب اين امكان براي كارخانجات آردسازي ايجاد مي شود كه نسبت به جلب نظركشورهاي همسايه براي ارسال گندم خود جهت تبديل به آرد وعودت آن به كشور مربوطه براي مصرف اقدام نمايند كه در اينصورت عوايدي به شرح ذيل متوجه كشور خواهد شد:

1- با اين كا ر كارخا نجات آردسازي كه معمولاً با 50 درصد ظرفيت ا سمي خود دركشور كا رمي كنند با ظرفيت كامل كاركرده و كا رمزد بيشتري نصيب آنها خواهد شد .

2- اين كارفعا ل شدن بخش حمل ونقل ونها يتاً كسب درآمد وفا يده هاي اقتصا دي ديگررا براي فعا لين اين بخش دربرخواهد داشت .

3- اين كا ر موجبا ت ا شتغا لزايي مخصوصاً در منا طق محروم ومرزي كه يكي از دغدغه ها ي مهم و اساسي كشور مي باشد را فرا هم سا خته و درواقع حركت بطرف ا صل مركز زدا يي است كه شعا ر و هد ف دولت محترم مي باشد .به عنوان مقاله اختصاصی سایت صنایع نیوز انتخاب شد.

تاریخ چاپ سال  ۱۳۸۵


آدرس:

http://www.nanemaedeh-ksh.ir/index.aspx?siteid=113&pageid=1194

 

فرستنده مقاله  : جناب آقای مهندس عباس تابش ( ازتهران ) Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید