صفحات اختصاصی امور

 

چكيده:

نياز روزافزون جمعيت كشور به غذا و فرآورده هاي كشاورزي ايجاب ميكند كه با استفاده از پيشرفت‌هاي علمي و كاربرد تكنولوژي امكانات بالقوه منابع آب و خاك كشور مورد بهره‌برداري مفيد قرار گيرد. رودخانه ارس بعنوان شريان حياتي و عمده‌ترين منبع آبياري دشت مغان مي‌باشد.

بااحداث سدميل ومغان درسال1352و بااتمام ساختمان سد وشبكه آبياري خداآفرين اراضي كشاورزي فارياب دشت تحت شبكه مدرن آبياري به حدود150هزارهكتار خواهد رسيد بااين حساب منطقه مغان بعد ازخوزستان دومين قطب شبكه آبياري مدرن كشور محسوب مي گردد . منطقه‌اي كه قبل از ايجاد شبكه تنها محل اسكان قشلاقي عشار ايلسون بوده امروزه به يكي از قطب‌هاي كشاورزي كشور تبديل شده است. افزايش توليدات كشاورزي، ايجاد اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي مردم منطقه از اثرات مثبت ايجاد شبكه در منطقه ميباشد.

مقدمه:

نياز روزافزون جمعيت كشور به غذا و فرآورده هاي كشاورزي ايجاب ميكند كه با استفاده از پيشرفت‌هاي علمي و كاربرد تكنولوژي امكانات بالقوه منابع آب و خاك كشور مورد بهره‌برداري مفيد قرار گيرد. تحقق اين منظور مستلزم احداث سد، ذخيره و كنترل آب‌هاي جاري، مراقبت در برداشت از منابع آب زيرزميني، ايجاد شبكه‌هاي آبرساني و توزيع آب و بهبود و افزايش راندمان آبياري در بهره‌برداري‌هاي سنتي و كاربرد مفيد و مؤثر ذخاير آبي كشور است بدين ترتيب هم در مصرف بالفعل آب صرفه‌جويي خواهدشد و هم امكانات بالقوه منابع آبي كشور توسعه خواهد يافت و با استفاده از روش‌هاي علمي و فني امكان توسعه كشت و افزايش توليد در واحد سطح براي خودكفايي و رفع وابستگي‌هاي كشور فراهم خواهد شد. كشور ما سرزمين وسيع و برخوردار از منابع طبيعي سرشار است ليكن دسترسي به آب در آن شديداً تحت تأثير شرايط جوي و توپوگرافي است. ايران در منطقه‌اي از جهان واقع شده كه از نظر آب و هوايي تغييرات بارندگي متنوع مي باشند و بارندگي متوسط ساليانه حدود 240 ميلي متر با دامنه تغييرات 50 تا 1500 ميلي متر كشور را در رديف ممالك فقير از نظر بارندگي قرار مي‌دهد. در اين ميان يكي از مهم ترين مشكلات، توزيع نامناسب مكاني و زماني بارش‌ها مي باشد كه ضرورت ذخيره و انتقال آب از حوضه‌هاي پر آب به مناطق كم آب كشور را كه داراي استعداد كشاورزي و اراضي مناسب مي‌باشد مطرح ساخته است كه يكي از راه‌هاي نيل به اين هدف احداث سد و شبكه‌هاي آبياري مي‌باشد كه بدين وسيله بتوان با جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و انتقال آنها به مناطق حاصلخيز حداكثر استفاده را از اين نعمت خدادادي به عمل آورد .

 

مقدمه :
نظربه مصرف بالاي نان دركشور وعدم توفيق دركاهش آن ازسرانه مصرف درحال حاضر با توجه به فرهنگ ، عادت و سازگاري مردم ، تنها راه ممكن براي برنامه ريزان كاهش مصرف سرانه گندم بهبود وضعيت كيفي پروسه تبديل گندم به نان ( كه در نها يت موجب كا هش ضايعات و كا هش مصرف سرانه گندم را سبب ميشود) مي با شد مرحله تبديل گندم به آرد در كا رخا نجات آرد سا زي مهمترين وبحرا ني ترين گلوگا ه بحسا ب مي آيد كه بنظرپرداختن به اين موضوع ورفع ويا حدا قل ، كم كردن مشكلات اين مرحله كمك شا يا ني درجهت بهبود وضعيت كيفي وكمي نا ن استحصا لي را دربرخواهد داشت دراين راستا همكاري وزرات جهاد كشاورزي درارائه ارقام منا سب گندم براي پخت نان نيز يكي از راههاي مهم كا هش ضايعات و كاهش سرانه مصرف گندم مي با شد كه فعلاً در اين بخش فقط به ارائه راهكا رهاي اصلاح پروسه تبديل گندم به آرد در كا رخا نجات آردسا زي اشا ره مي شود .

 

 

پرندگان مهاجر که هر سال در فصل زمستان از سیبریه و یا جاهای دیگر به محیط زمستانی خود در رود ارس می آیند، نظم و ترتیبی دارند که حتی برای انسانها میتواند آموزنده باشد.  آنها زندگی شان در آغوش طبیعت است که مظهر تمام موهبتها است.  عدم دخالت در نظم آنها وظیفۀ اخلاقی و مدنی هر کسی است که از موهبت رود ارس و باران حوزۀ آبریز آن متمتع میگردد. 

این نوع پرندگان به عوامل بیماری زا که از طریق تماس مستقیم و یا غیر مستقیم با انسان ممکن است منتقل شود، ایمنی ندارند، و دانه پاشی به آنها بیش از آنچه که کمک کند، میتواند ضرر برساند.

 

 

هرساله از اواسط خرداد ماه گياهي با نام علمي Capparis spinoza و نام هاي محلي كوبر و داغ قارپوزي ، شاخه هاي پر انشعاب خود را مي گستراند و با برگهاي سبز و گلهاي زيبايش ، منظره دل انگيزي را بر پهنه مراتع دشت مغان هديه و هزاران مرد و زن ، دختر و پسر مغاني را به آغاز فصل برداشت گلهاي ناشكفته خود فرا مي خواند .
در داخل پوشش گل اين گياه ، تعداد فراواني پرچم دراز وجود دارد كه مجموعا” ظاهري بسيار زيبا به گل مي بخشدند . ميوه هاي بيضوي شكل كور در آغاز به رنگ سبز روشن و با گوشتي تلخ ظاهر و به تدريج مايل به قرمز شده و در زمان رسيدن شيرين مي گردند . در حال حاظر مهمترين قسمت مورد استفاده اين گياه ، جوانه ها يا تكمه هاي مولد گل آنست كه معمولا” پس از چيده شدن در حدود 3 ماه در آب نمك 8% و يا سركه نگهداري شده و سپس مصرف مي گردد و يا اينكه مستقيما” به مصرف توليد اسانس كاپاري روتين ( داروي ضد نقرس و .... ) مي رسد .


خواص درماني Kavar :

* پوست و ريشه گياه سابقا” در بيماري هاي كبد و طحال مصرف فراواني داشته و در موارد ضروري به عنوان مدر ، قابض و نيرو دهنده و نيز در رفع كم خوني و رنگ پريدگي دختران جوان ، ضعف عمومي همراه با ضعف اعصاب و همچنين در نقرس معمول بوده است . ضمنا” مطالعات جديد نيز اثرات مفيد اين گياه را در درمان بيماري هاي هيستري و حالات عصبي ديگر و رماتيسم تاييد نموده است .
* پوست گياه با طعمي تند و گس ، اثر آرام كننده ، معرق ، ملين و ضد كرم دارد .
* جوانه هاي ناشكفته و مولد گل آن اثر نيرو دهنده و كمي مدر دارد و از جوشانده آن در مصارف داخلي ، هنوز هم در الجزاير براي مداواي نقرس استفاده مي شود .
* مايع غليظ حاصل از جوشانيدن قطعات كوجك ريشه ، ساقه ، گل و ميوه هاي نارس و كامل اين گياه ، اثر بسيار قابل توجهي در رفع بيماري درد مفاصل بزرگسالان دارد(تجربيات نويسنده مقاله )

* ميوه كاملا” رسيده گياه محتوي انواع الكالوئيد و گليگوزوئيد هاي ويژه اي است كه بيش از ديژل و ماژل ( داروهاي آنتي اسيد معده ) در تنظيم اسيد معده و نيز تسكين درد هاي مربوطه تاثير دارد . با اين توضيح كه خوردن مستقيم بيش از 15 عدد از قسمت گوشتي ميوه رسيده آن نقش مخدر و مسكن قوي را موجب مي گردد ( تجربيات شخصي نويسنده مقاله ) .

* ساليان درازي است كه مصرف ميوه هاي نارس و كوچك اين گياه پس از فراوري در آب نمك و يا سركه و رفع تلخي آن ، ترشي خوشمزه با خواص درماني در هضم غذاهاي سنگين و رفع يبوست در اقصي نقاط مملكت بويژه در بين مردم شهرهاي اروميه ، شيراز و جيرفت رايج است ( شيرازي ها اين ترشي خوشمزه را همراه با موسير برش داده شده ، تهيه مي كنند ). گفتني است كشورهاي زيادي از جمله استراليا ، ايتاليا ، اسپانيا ، به صورت جدي تحقيقات وسيعي را بر روي خواص درماني قسمت هاي مختلف اين گياه در درمان بيماري هاي قلب و عروق ، رماتيسم ، ناراحتي هاي عصبي ، نقرس ، غده پروستات و .... از 10 سال قبل آعاز كرده اند و با اخذ نتايج قابل توجه همچنان ادامه دارد . در ضمن در بعضي از نواحي مديترانه كشت و پروش اين گياه رواج پيدا كرده است .