بيرون راندن فاضلاب از محيط زيست انسان از زماني به وجود آمد كه مردم به زندگي  اجتماعي روي آوردند.با پيدايش شهرها و گسترش شبكه هاي آبرساني براي پاك سازي و پاك نگهداري زندگي خويش،بيرون راندن پسابهاي به دست آمده را پسنديده و لازم دانستند.پس از پيشرفت تكنيك شبكه هاي آبرساني، ساختن شبكه هاي دفع فاضلاب نيز مورد توجه قرار گرفت.تا نزديك 100سال پيش بيشتر گنداب روها و به ويژه كانالهاي فرعي فاضلاب به صورت رو باز ساخته ميشوند.پس از آشكار شدن اثر اين قبيل كانالها در پخش بيماريهاي واگيرداركوشش به عمل آمد كه تمام گنداب روها و فاضلاب روها در زير زمين ساخته شوند.شهر لندن پس از كشتاري كه بيماري وبا درآن انجام داد و طي آن 25000نفر تلف شدند،در سالهاي 1832تا 1848داراي داراي شبكه زير زميني جمع آوري فاضلاب شد اهميت جمع آوري فاضلاب در جهان امروز با بزرگ شدن شهرها و افزايش جمعيت آنها از يك سو و گسترش صنايع و كارخانه ها از سوي ديگر مسأله آلودگي محيط زيست روز به روز اهميت بيشتري پيدا ميكند.با گسترش زندگي ماشيني و به علت توجه نكردن افراد به منافع همگان ،هر روز انواع زيادي از آلودگي ،محيط زيست آدميان و حيوانات را نا سالم تر و زندگي آنها در معرض خطري جدي قرار ميدهد.هواي آلوده به گازهاي سمي و سموم كشاورزي و جمع آوري ناصحيح فاضلاب شهري همگي زندگي موجودات زنده را در كره زمين با مشكل مواجه كرده اند .وجود فاضلاب ها يكي از عوامل آلودگي محيط زيست ميباشد بنابراين بايستي آنها را جمع آوري و از شهرها بيرون آورد و در مرحله اول آنها را پالايش و تصفيه نمود و سپس به گردش آن در طبيعت برگرداند.فاضلابها هميشه داراي مقدار بسيار زيادي مواد خارجي هستند كه به صورت هاي گوناگون براي زندگي موجودات زنده زيان آورميباشند.وجود باكتريها و ميكروبهاي بيماري زا در فاضلاب عاملي است كه از 100 سال گذشته زيان آن براي مردم آشكار گشته است.

كشتارهايي كه در گذشته ،بيماريهاي واگيري مانند وبا،طاعون،اسهال خوني در نقاط مختلف جهان انجام داده است،مردم را به خطرهاي ناشي از آلودگي آب با اين ميكروب آگاه كرده اند .به جز باكتريهاي بيماري زا كه تنها بخش كوچكي از موجودات زنده پسابها را تشكيل ميدهند،هزاران نوع باكتري ديگر نيز در فاضلاب وجود دارند.در صورت ورود فاضلاب تصفيه نشده به منابع طبيعي آب ،باكتريهاي هوازي موجود در آن اكسيژن محلول در آب را تنفس كرده ،مواد آلي فاضلاب را تغذيه ميكنند،مصرف اكسيژن محلول در آب سبب كاهش مقدار آن شده و زندگي حيوانات آبزي را به خطر مي اندازد. مواد شيميايي سمي كه در اثر گسترش صنايع در كشور روز به روز بيشتر وارد پسابها و به ويژه پساب كارخانجات داخلي و پساب نيروگاههاي هسته اي ميگردد.نمكهاي سمي برخي از فلزات مانند آرسنيك و سرب و نيز تركيبات شيميايي ويژهاي مثل پاك كننده ها را ميتوان جزو اين گروه دانست. استفاده مجدد از فاضلاب به علت نياز روز افزون به آب ،روز به روز بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد و به ويژه در ايران به علت كمي آب و گراني آب آشاميدني ،استفاده از فاضلابهاي پالايش شده براي مصارف غير خانگي مانند آبياري فضاهاي سبز درون شهري،پاركها،جنگل كاري و شستشوي خيابانها و كانالهاي فاضلاب اهميت ويژه اي را پيدا ميكند. با توجه به اينكه مصارف خانگي در شهرها به طور معمول كمتر از 50% مصرف كلي شبكه هاي آبرساني را تشكيل ميدهند،ملاحظه ميشود كه كاربرد دوباره فاضلاب تصفيه شده براي مصارف غير خانگي نامبرده شده تا چه اندازه ميتواند به كاهش مشكل آبرساني در شهرهاي كم آب كمك نمايد. كاربرد فاضلابهاي تصفيه شده براي مصرف مستقيم آشاميدني به علل اقتصادي و رواني هنوز در جهان جنبه عملي به خود نگرفته است،در صورتي كه استفاده دوباره فاضلاب تصفيه شده و فرستادن آن در شبكه شهري ويژه براي آبياري فضاهاي سبز و مصارف صنعتي از سال 1928 در آمريكا آغاز شده است. در كشورهايي مثل ژاپن،كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس،اسراييل و برزيل كه با مشكل كم آبي مواجه هستند ،روز به روز استفاده دوباره از فاضلاب براي مصارف شهري و كشاورزي افزايش مي يابد. با توجه به موارد ذكر شده ميتوان گفت كه تصفيه فاضلاب به دلايل زير صورت ميگيرد:

الف) تامين شرايط بهداشتي براي زندگي مردم : فاضلابهاي شهري هميشه داراي ميكروبهاي گوناگوني مباشند كه قسمتي از آنها را ميكروبهاي بيماري زا تشكيل ميدهند. ورود فاضلاب تصفيه نشده به محيط زيست و منابع طبيعي آب مثل رودخانه ها و درياچه ها موجب آلوده شدن اين منابع به ميكروبهاي بيماري زا ميگردد و در اثر تماس انسان با اين منابع خطر گسترش اين بيماري ها بين مردم به وجود مي آيد .

ب) پاك نگه داري محيط زيست : وارد نمودن فاضلابهاي تصفيه نشده به محيط زيست موجب آلودگي اين محيط شده كه علاوه بر خطرهاي مستقيم كه براي بهداشت مردم دارد،نتايج ديگري از قبيل ايجاد مناظر زشت ،بوهاي ناخوشايندو سرانجام توليد حشرات مخصوص مگس و پشه به همراه دارد كه اين حشرات خود وسيله اي براي جابجا شدن ميكروبهاي بيماري زا و آلوده سازي محيط زيست با اين ميكروبها مي باشند.

ج) بازيابي فاضلاب : با توجه به اينكه مقدار نمكهاي معدني محلول در فاضلاب به مراتب كمتر از آب درياهاي آزاد ميباشد و فاضلاب جزو آبهاي شيرين ولي آلوده به حساب مي آيد.استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده به جاي آب شيرين جهت آبياري زمينهاي كشاورزي به ارزانتر از شيرين سازي آب درياهاي شور است.كاربرد ديگر فاضلاب تصفيه شده جهت آبياري و كشاورزي علاوه بر صرفه جويي در مصرف آب شيرين به علت وجود مواد كودي
در فاضلاب تصفيه شده مي تواند منبع غذايي خوبي براي گياهان و تقويت زمين كشت باشد.به كار بردن فاضلاب خام و تصفيه نشده جهت آبياري كشاورزي مشكلات زيادي در بر دارد تا جايي كه استفاده از اينگونه فاضلابها را غير ممكن ميسازد. در هر صورت براي رسيدن به نتايج مطلوب در كاربرد مجدد فاضلاب در كشاورزي نياز به مطالعه و بررسي كامل دارد.

منابع :

1-فاضلابها: نوشته عبدالحسين مقتدر مژدهي 3-شناسايي فاضلاب و مصرف مجدد پساب :نوشته مرتضي حسينيان 4-جمع آوري فاضلاب:نوشته محمد تقي منزوي

مهندس علیرضا ایزدی