صفحات اختصاصی امور


مروزه با آغاز عصر ديجيتال كه به موج چهارم نيز مشهور است  تغيير در زمينه‌هاي مختلف  اجتناب‌ناپذير  شده است.  دولتها  در جهت كارآمدي و سازگاري بيشتر و بهترمي بايست  منطبق با اين تغييرات و همگام با  دهكده جهاني به تغيير زيرساختهاي فني و توسعه منابع انساني دست بزنند.  چرا كه  در حال حاضر شاخص اطلاعات و ارتباطات  برترين شاخص قدرت  در عصر ديجيتالي بشمار  مي‌رود. در اين راستا يكي از آرمانهاي  اين عصر تحقق دولت الكترونيك ميباشد كه در حال حاضر مي‌توان گفت در برخي  ازجوامع تحقق يافته ودر برخي ديگر درحال تحقق مي‌باشد و سريعاً در حال پيشرفت و دگرگوني است.  بعضي‌ها دولت الكترونيك را همتاي انقلاب صنعتي در اروپا مي‌دانند و عده‌اي ديگر دولت الكترونيكي را يك نوع تجارت الكترونيكي مي‌نامند.   در سالهاي اخير دولت الكترونيك  بطور جدي در دستور كار دولتمردان  هوشمند  و آينده‌نگر قرار گرفته است. دولتهاي  حسابگر نيروي خود را در رسيدن به چنين اهدافي  متمركز كرده و قصد دارند پديده‌ها و فرآيندهاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه را به مدد اين فناوري نوين بهبود و اصلاح نمايند. 

بيرون راندن فاضلاب از محيط زيست انسان از زماني به وجود آمد كه مردم به زندگي  اجتماعي روي آوردند.با پيدايش شهرها و گسترش شبكه هاي آبرساني براي پاك سازي و پاك نگهداري زندگي خويش،بيرون راندن پسابهاي به دست آمده را پسنديده و لازم دانستند.پس از پيشرفت تكنيك شبكه هاي آبرساني، ساختن شبكه هاي دفع فاضلاب نيز مورد توجه قرار گرفت.تا نزديك 100سال پيش بيشتر گنداب روها و به ويژه كانالهاي فرعي فاضلاب به صورت رو باز ساخته ميشوند.پس از آشكار شدن اثر اين قبيل كانالها در پخش بيماريهاي واگيرداركوشش به عمل آمد كه تمام گنداب روها و فاضلاب روها در زير زمين ساخته شوند.شهر لندن پس از كشتاري كه بيماري وبا درآن انجام داد و طي آن 25000نفر تلف شدند،در سالهاي 1832تا 1848داراي داراي شبكه زير زميني جمع آوري فاضلاب شد اهميت جمع آوري فاضلاب در جهان امروز با بزرگ شدن شهرها و افزايش جمعيت آنها از يك سو و گسترش صنايع و كارخانه ها از سوي ديگر مسأله آلودگي محيط زيست روز به روز اهميت بيشتري پيدا ميكند.با گسترش زندگي ماشيني و به علت توجه نكردن افراد به منافع همگان ،هر روز انواع زيادي از آلودگي ،محيط زيست آدميان و حيوانات را نا سالم تر و زندگي آنها در معرض خطري جدي قرار ميدهد.هواي آلوده به گازهاي سمي و سموم كشاورزي و جمع آوري ناصحيح فاضلاب شهري همگي زندگي موجودات زنده را در كره زمين با مشكل مواجه كرده اند .وجود فاضلاب ها يكي از عوامل آلودگي محيط زيست ميباشد بنابراين بايستي آنها را جمع آوري و از شهرها بيرون آورد و در مرحله اول آنها را پالايش و تصفيه نمود و سپس به گردش آن در طبيعت برگرداند.فاضلابها هميشه داراي مقدار بسيار زيادي مواد خارجي هستند كه به صورت هاي گوناگون براي زندگي موجودات زنده زيان آورميباشند.وجود باكتريها و ميكروبهاي بيماري زا در فاضلاب عاملي است كه از 100 سال گذشته زيان آن براي مردم آشكار گشته است.

همانطوري كه دانشمندان و مهندسان در قلمرو نانوتكنولوژي به پيشرفت ادامه ميدهند،ابزارآلات جديدي برای پياده كردن ساختارهاي پيچيده در مقياسهاي كوچك مورد نياز است.الكساندر كاتس از بخش مهندسي شيمي
بركلي   uc چندين تكنيك و روش براي مدل ساختاري كه واكنشهاي شيميايي خاصي را ايجاد نمايندتوسعه میدهد .دامنه پروسه آنها از يك چاقوي آشپزخانه الهام گرفته تا روشهايي كه به طور مستقيم از
طبیعت نشات گرفته شده است.بالاخره موادي كه كاتس و همكارانش كشف كرده اند ميتواند توسعه اجزاي الكترونيكي در مقياس نانو براي كامپيوترهاي آينده و سيستمهاي حافظه مربوط به آنها را تسريع بخشد.الكساندر كاتس و همكارانش در يك us انحصاري در بركلي ،يكي از تكنيكهايشان پيوند دادن گروههاي عامل در سطح مواد ساخته شده با دو روش در حال انجام. به گفته كاتس قلم ليتوگرافي استاندارد كه براي ساختن ريزپردازنده ها استفاده ميشود با خواص مكانيكي ايجاد شده در آن شكل و اندازه دقيق آن را به دست آوريم.همچنانكه اينخواص در آينده ريزتر خواهد شد.آن چيزي كه مهمتر از شكل و اندازه آنهاست ،آرايش قرار گرفتن گروههاي عامل شيميايي است.چگونه ميتوانيم در اين گروهها و محيطهاي پيرامون آنهادرجامدات نظم ايجاد كنيم؟

آيا تاکنون به اين موضوع فکر کرده ايدکه هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می کنيد؟ آيا شما جزو دسته ای از دانشجويان هستيد که روش ويژه ای برای مطالعه خود انتخاب نموده ايد يا جزو کسانی هستيد که به هر طريق که پيش آيد درس می خوانند؟ اصلا" آيا شما به اين مسئله معتقد هستيد که يک روش مطالعه صحيح و اصولی می تواندبسياری از مشکلات تحصيلی شما را مرتفع سازد يا خير؟ آيا تا بحال به اين موضوع فکر کرده ايدکه بسياری از دانشجويان موفق روش صحيحی برای مطالعه داشته اند؟ و ...

شايد شما هم به دانشجويانی برخورد کرده ايد که می گويند"همه کتاب و جزوه را می خوانم اما موقع امتحان آنها را فراموش می کنم" يا "من استعداد درس خواندن ندارم چون با اينکه همه مطالب را می خوانم اما هميشه نمراتم پايين است" و يا ...