پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تعداد ۱۳۴۰ نفر نیروی انسانی از وضعیت پیمانکاری و فصلی به قرارداد مستقیم تبدیل و ۱۰۰۰ نفر را در دو مرحله استخدام نموده است و حدود ۲۲۲۷ نفر نیز بصورت غیر مستقیم مشغول هستند

✅ قابل ذکر است که آمار تعداد شاغلین قبل از واگذاری و در زمان دولتی در کشت و صنعت مغان ۵۴۰ نفر

◀️ نهایتا نزدیک ۳ هزار نفر و در کل بصورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۵ هزار نفر در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اشتغال دارند

 

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان