✅ از بدو تحویل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تحول چشمگیری با مدیریت و سرمایه گذاری در شرکت رخ داده است که در 40 سال گذشته چنین فعالیتهایی در مدت اندک رخ نداده است

 

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری