✅ فیلم فوق نشانگر شرایط اسفبار و ویران شده شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قبل از واگذاری است و کاملا مستند می باشد

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری