با توجه به مزایای کشت چغندرقند پاییزه و نظر به دستیابی به عملکرد و عیار مناسب در کشت این محصول در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) بدین وسیله از کلیه زارعین محترم علاقمند برای کشت چغندرقند پاییزه در اراضی زراعی شخصی برای سال زراعی 1400 – 1399 دعوت بعمل می آورد. برای کسب اطلاعات و عقد قرارداد به دفتر چغندرکاری کارخانه قند مراجعه نمایند یا با شماره تلفن 04531853226 تماس حاصل نمایند.


شایان ذکر است در صورت عقد قرارداد شرکت بذر لازم را در اختیار زارعین قرار خواهد داد.

 

 

 

  روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان