عليهذا زارعين گوجه فرنگي کار مي توانند بزودي گوجه فرنگي توليدي خود را بصورت مستقيم در محل کارخانه قند مغان تحويل شرکت نمايند :

 

 

 

 ✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان