صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

 تلاش و کوشش همکاران ” تيم فن آوري و اطلاعات“ کشت و صنعت و مغان

 در یک روز کاری

🔻🔻 اهم فعالیت ها:
◀️ نصب دوربین
◀️ پسیوکاری- بازدید و سرویس دوره ای
◀️ پشتیبانی نرم افزار
◀️ پشتیبانی شبکه زیرساخت و دکل کاری

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان