🎬 فیلم ورود اولین گله گوسفند نژاد مغانی به کشت و صنعت مغان

#18_تیرماه1399 #سرمایه_گذاری

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری