صفحات اختصاصی امور

 

 

 

✅ به دستور مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت پرسنل و برای جلوگیری از انتقال هرگونه ویروس و ترشحات آن، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اقدام مداوم به طب سنجی و اکسیژن سنجی پرسنل، ضدعفونی، گندزدایی و تنظیف واحدهای مختلف نموده و همچنین مقرر شد ماسک و موادضدعفوفی مجددا برای پرسنل شرکت توزیع گردد

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان