صفحات اختصاصی امور

 

 

 

✅ با خرید 35 دستگاه تبلت برای پرسنل واحد حفاظت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان کلاس توجیهی ثبت آنلاین و سیستمی اطلاعات زمان برداشت محصول توسط واحد فناوری اطلاعات شرکت برگزار گردید و به تمامی اشکالات و سئوالات کاربران تبلت پاسخگویی و رسیدگی شد

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان