صفحات اختصاصی امور

 

 

تیتر نشریه فرهنگی- سیاسی شمالغرب:

⭕️ ایجاد اشتغال برای بیش از 4500 نفر در کشت و صنعت مغان

🔹 ایجاد اشتغال پایدار از سوی بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان محقق می شود 🔹

✅ معضل بیکاری دغدغه خانواده ها

✅ کشت و صنعت بزرگترین بنگاه اقتصادی در خاورمیانه

✅ احیای کشت و صنعت با تکیه بر تجلی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی

✅ ایجاد اشتغال برای ۴۶۴۷ نفر در کشت و صنعت مغان