صفحات اختصاصی امور

 

 

 

بعدازمدت ها که کشت وصنعت مغان دررکود به سر می برد وازمدیریت نامناسب رنج می برد هم اکنون باحضور سرمایه گذار بخش خصوصی دکترژائله ومدیریت مناسب وهمت کارکنان ونیروهای مجموعه شوروحال خاصی به کشت صنعت مغان ترزیق شده است


کشت صنعتی که کارگران ونیروهایش درگذشته یا اخراج شده بودند ویاازعدم پرداخت حقوق ومطالباتشان رنج می بردندهم اکنون ورق برگشته واتفاق های خوبی درمجموعه کشت وصنعت مغان رخ داده است
اینک باحضور سرمایه گذار ومدیریت جهادی شاهد رونق اشتغال واقتصاد در کشت وصنعت هستیم که این امر به وضوح دیده می شود
یکی ازاقدامات قابل توجه باحضورسرمایه گذار ومدیریت جدید تجهیزناوگان کشت صنعت مغان است به طوری که ۴۹دستگاه تراکتور بامبلغ ۸۵۰میلیارد ریال خریداری شده است و دستگاه های مختلف کشاورزی ارجمله کمپاین وادوات خریداری ودرحال خریداری است

ازجمله اقدامات مهم دیگر درکشت وصنعت بعد ارحضور مدیریت وسرمایه گذار جدید ساماندهی کارخانه قنداست که این کارخانه نوسازی شده و رونق خاصی دردشت مغان ایجاد کرده است ودیگراز بی برنامگی و رکود قبلی خبری نیست
ازیک اقدام اساسی دیگر درکشت وصنعت مغان بعد ازحضور مدیریت وسرمایه گذار جدید ساماندهی نیروهای مجموعه است به طوریکه ۱۴۰۰نیروتبدیل وضعیت شدند وبیش از۶۰۰نیرو نیز ازاقشار مختلف دشت مغان جذب شدند
کارکنان وکارگران ونیروهای مجموعه کشت صنعت مغان دیگر از رکود وناعدالتی و عدم پرداخت حقوق ومطالبات گلایه ندارند چراکه علاوه بر روشن شدن وضعیت اشتغال شان حقوقشان نیز درمورد مقرر پرداخت می شود
اتفاق های بسیاری خوبی درکشت صنعت مغان بعد ازحضورسرمایه گذازومدیریت جدید رخ داده است وبی شک باهمت وهم دلی عوامل مجموعه و مردم غیور دشت مغان شاهد رونق اقتصادی واشتغال هرچه بیشتر کشت وصنعت مغان درآینده می شویم ومدیران وسرمایه گذار مجموعه کمرهمت بسته وتمام تلاششان رابرای پویایی مجموعه انجام می دهند وحرف و وعده وشعار نمی دهند بلکه به صورت عملی اقدامات اساسی رادرمجموعه انجام می دهند که همگان شاهد آن هستند
دروضعیت کنونی رونق اقتصاد واشتغال الویت اساسی است که کشت صنعت مغان ظرفیت بسیار مهمی برای رونق اشتغال واقتصاد است که باهمت وتلاش سرمایه گذار ومدیران وعوامل کشت صنعت ومردم منطقه این امرتحقق یافته وتلاش برای رونق هرچه بیشتر درحال انجام است ومهمترازاین که مسیر رونق اشتغال واقتصاد در کشت صنعت مغان باحضور مدیریت وسرمایه گذار جدید باز شده و اتفاق های خوبی درمجموعه افتاده وخبرهای خوش دیگری هم در راه است


کانال خبری تریبون آزاد