صفحات اختصاصی امور

 

 

 

حال هوای 13بدر در شهرستان پارس آباد مغان

 

 برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

گزارشگر: یعقوب شجاعی

شوجی نیوز کانال یعقوب شجاعی