صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، اختتامیه مرحله پایانی دوره مهارت افزایی کارشناسان با سخنرانی آقای دکتر جوهری رییس مرکز پردیس آموزش کشاورزی مغان و مهندس فاضل قبادی مسول آموزش کشت و صنعت مغان برگزار شد.دوره آموزش عملی کارشناسان جدید الاستخدام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با حضور 254 نفر  در سه گروه A-B-C  دو گروه آقایان و یک گروه خانمها در مورخه 95/10/18  با حضور گروه  84 نفر طبق برنامه آموزشی تدوین شده قبلی  واحد اموزش در امور های زراعت-باغات -دامپروری  -فنی کانیزه و فنی عمرانی شروع شد ،

و آموزش بعد از انجام چهاردوره  دوره اول  و دوم دو هفته ای و دوره سوم و چهام یک هفته ای با حضور بیش از 30 نفر از کارشناسان شرکت  در سی سرفصل مختلف اجرا شد و در همه هر مرحله دوره ضمن انجام ارزیابی طبق فرم های خاص از فراگیران امتحان شروع و پایان دوره  اخذ می شد و دوره در آذر ماه به اتمام رسید و انشا ئ اله امتحان جامع از همه 254 نفر در دی ماه گرفته می شود و نمره نهایی  صادر و از بین این افراد 5 نفر به عنوان نمونه انتخاب خواهد شد.

 

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان